Vnitřní řád školní jídelny

Adresa :  Mateřská škola Kamarád,

               Hradec Králové,

               Veverkova 1495, Hrubínova 1529

               500 02                                        

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou „ o školním stravování č.107/2005 Sb.,vyhláškou č.84/2005 Sb.a hygienickými předpisy dle vyhlášky č.137/2004 Sb.“ Vyhlášky a předpisy jsou uloženy v kanceláři ŠJ.Vyhláška č.107/2005 Sb. ukládá školním jídelnám,aby stravované děti zařazovaly do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v průběhu celého  školního roku ( 1.9.-31.8.).V praxi to znamená,že budou v MŠ děti ve věku 3-6r. a děti ve věku 7-10r.. Děti v kategorii 7-10 r. budou mít jinou normu, porci a cenu jídla.

 

Stravné a školné : se platí bezhotovostně na účet MŠ, nejpozději do 25.dne v měsíci napřed na měsíc následující. V případě, že by došlo k nezaplacení stravného a školného v tomto termínu, bude to považováno za hrubé porušení „ vnitřního řádu školy „ a může dojít k okamžitému ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Vyúčtování přeplatků za neodebranou a odhlášenou stravu bude u dětí uskutečněno  k 31.8.t.r. a přeplatky budou vráceny v následujícím měsíci na účty, z kterých byly hrazeny.

 

Výše stravného a školného :  děti 3-6 r.         celodenní stravné :         30,- Kč

                                                                           bez odpol.svačiny :         24,- Kč.

 

                                                  Děti 7-10 r.       celodenní stravné :         34,- Kč

                                                                           bez odpol.svačiny :         27,- Kč.

 

 

                                                                          Školné :                          500,- Kč

 

Obědy lze pro dítě 1.den nemoci odebrat v kuchyni ŠJ a to od 10.45-11.15 hod.

Dospělý strávník má právo odebrat stravu 1 den nepřítomnosti pouze v případě,že v tomto dni odpracoval alespoň 3 hodiny.Školní jídelně po vydání teplého pokrmu domů končí odpovědnost za kvalitu vydaného jídla danou hygien.požadavky dle vyhlášky č.137/2004 Sb.,§ 25. Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem MŠ jen po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze 1.den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole ( dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,§ 4 odst.9,v souladu se škol.zákonem § 119 a 122 odstavce 2 zákona).

Zákaz výdeje do skla !!!

 

Přihlašování a odhlašování dětí : buď přímo v kanceláři ŠJ nebo v kuchyni,v sešitech v šatnách dětí

nebo telefonicky a to vždy den předem do 12..00 hod !!! 

 

Jídelní lístek : a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v chodbách. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Dětem je zajišťován pitný režim. Děti, které budou vyjímečně odcházet po obědě domů, dostanou místo svačiny ovoce nebo pečivo dle jídelního lístku / dle OHS/.

Dopolední přesnídávka je vydávána v době od 8.30-9.00 hod., pozdější vydávání by odporovalo vyhlášce a hygienickým předpisům, kterými se řídí školní stravování ( příprava jídel,jejich uchování a výdej).

Případné dotazy a připomínky přijímá S.Poletová, vedoucí ŠJ.

2.9.2013